Calendari

diumenge, 28 de novembre del 2010

L'AMPA: Estatuts

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
"LA CASA DELS ARBRES"
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L'Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal la Casa dels Arbres està constituïda a la població de l'Hospitalet de Llobregat i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol).
L'associació no té ànim de lucre.

Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Article 3
El domicili de l'associació queda fixat al número 133 de l'Avinguda del Carrilet, l'Hospitalet de Llobregat, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis
Article 4
Poden ser socis de l'associació els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 6è d'aquests estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d'un o més alumnes del centre.

Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

Article 6
Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 11
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys1 sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 3 mesos.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un dels membres que la componen.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident
Article 20
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 21
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic
Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciant-se l'1 de setembre i queda tancat el 31 d'agost de l'any següent.

Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

dimecres, 27 d’octubre del 2010

Fotos de l'escola

L'escola: El model educatiu

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

"LA CASA DELS ARBRES"

EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA

El Centre Integral?

L'Escola Bressol Municipal la Casa dels Arbres forma part del Centre Municipal d'Atenció Integral a la Petita Infància 0-3 anys i té com a objectiu fonamental atendre les necessitats educatives dels infants d'aquesta edat, i facilita el desenvolupament de les seves capacitats i valors des d'una perspectiva global i integradora, i amb coherència amb les seves particularitats familiars i socials.

Què es l'escola bressol?

L'escola bressol acull a nens i nenes de 0 als 3 anys i pertany al primer cicle de l'etapa de l'Educació Infantil.

Les finalitats de l'escola bressol són:

" Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels infants.

" Potenciar la creativitat, l'interès i la curiositat per la descoberta.

" Garantir la seguretat dels infants i cobrir les seves necessitats fisiològiques.

" Transmetre amb l'activitat diària uns hàbits que els faciliti l'adquisició de nous aprenentatges i afavoreixi l'adquisició d'autonomia i seguretat, potenciant el desenvolupament i progrés personal.

Què oferim?
Volem oferir als nens i les nenes una escola on es sentin feliços, segurs i estimats per poder créixer.

-Un context social ampli. Els infants poden conèixer les habilitats i les normes socials necessàries per la vida en grup, amb l'acompanyament de les educadores. El sentiment de pertinença al grup dóna identitat, seguretat i satisfacció.

-Un ambient estable, amb normes clares i constants que ajuden a l'infant a estructurar el temps i preveure les situacions. Les rutines establertes al llarg del dia, donen seguretat i confiança a un mateix.

L'exploració i la manipulació de diversos materials plàstics i naturals possibilitant:

-Desenvolupar els sentits.

-Identificar l'efecte de les seves accions, repetir-la i canviar-la, fins a treure conclusions.

-Potenciar la creativitat i la imaginació.

-Utilitzar els materials com a mitjà d'expressió.

Desenvolupar els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical i matemàtic. Oferint als infants activitats que el dret i la possibilitat d'expressar-se a través de diferents activitats proposades.

Descobrir i conèixer l'entorn on està situada l'escola i se sentin així part activa de la vida al barri.

Com ho fem?

Entenem el joc com a eina d'aprenentatge i com una activitat fonamental en la vida de l'infant.

Un joc que s'inicia amb la descoberta i l'exploració del medi i diferents materials que es desenvolupa en un joc de descoberta de l'entorn , per finalment consolidar-se com una eina de simbolització.

Es conforma com una eina bàsica i fonamental per la construcció de la pròpia personalitat dels infants; possibilitant , en tot moment que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La figura de les educadores és, en tot moment, la de facilitadora, organitzadora i acompanyant en el procés d'aprenentatge.

A l'escola donem molta importància a les festes pròpies de la cultura catalana, i per tant celebrem:

-La Castanyada

-Santa Cecília

-Nadal

-Carnaval

-Sant Jordi

-La Festa de fi de curs

-Els aniversaris dels nens i les nenes.

I també:

-Sortides pels voltants de l'escola

-Excursions externes


La llengua de l'escola

La llengua d'aprenentatge i de comunicació a la nostra escola és el català, tal com ho prescriu la llei d'ensenyament actual. La documentació que lliurem també és en català. En circumstàncies concretes en que l'infant o la seva família no disposin de competències lingüístiques suficients com per entendre el català, s'utilitzaran puntualment altres llengües.

El temps dels àpats

Els moments dels àpats ( esmorzar, dinar i berenar) són també activitats importants d'aprenentatge. A més de satisfer la necessitat orgànica d'ingerir aliments, els infants aprenen:

-Totes les habilitats motrius necessàries per arribar a ser autònoms ( agafar la cullera, punxar amb la forquilla, mastegar, seure correctament , posar-se i treure's el pitet, rentar-se les mans, agafar el got per beure aigua...).

-A tastar i acceptar diferents aliments amb diverses sensacions gustatives, tàctils, olfactives i visuals.

-Els vincles afectius que s'estableixen amb l'adult i amb la resta d'infants.

-Les actituds i les normes socials necessàries per compartir aquests moments.

Les estones dels àpats es donen en un ambient tranquil i agradable, amb unes pautes estables i clares que ajuden a l'infant a desenvolupar un bon aprenentatge.

El menú s'elabora a l'escola tenint en compte:

-Les diferents etapes de l'alimentació del nen o la nena (només verdures, introducció de la fruita, llegums, ou, peix, triturat, aixafat, sencer).

-Els diferents costums religiosos de les famílies.

-Qualsevol necessitat que presenti el nen o la nena: al·lèrgies, intoleràncies.

A començament de curs us donem el menú corresponent a l'edat del vostre fill o filla.


El temps del descans

A l'escola respectem l'horari de descans dels infants, per afavorir un bon desenvolupament físic i social. A l'estona de la migdiada procurem crear un espai tranquil i relaxat, per tal que tots els infants descansin durant aquest temps.

El temps de la higiene

Al llarg del dia es donen moltes situacions per assolir els hàbits d'higiene personal
(rentar-se les mans i la cara, sonar-se, el canvi de bolquers, el control d'esfínters...), situacions que alhora li permeten establir uns vincles de confiança i seguretat amb l'adult de referència.

Aquestes situacions permeten aconseguir diferents objectius:

-Fomentar i potenciar l'autonomia de l'infant

-Progressar en el coneixement del propi cos, identificant les diferents necessitats fisiològiques

-Valorar el fet d'estar net

-Arribar a un bon concepte d'un mateix i potenciar l'autoestima

-Entendre les pautes de l'adult


La relació amb les famílies

Per oferir un servei educatiu de qualitat és important establir i mantenir una bona relació entre les famílies i l'escola bressol; basada en el coneixement mutu, la confiança, la comunicació i el respecte. Treballem per un projecte comú: l'educació dels vostres infants.

Aquesta relació es durà a terme mitjançant diferents eines:

-El contacte diari en les entrades i sortides

-La llibreta que us donem a començament de curs

-Les entrevistes individuals al llarg del curs

-Els informes que realitza la mestre del vostre infant

-Tallers, festes i excursions

-Les reunions per grup classe, en diferents moments del curs

-Les cartes informatives

-Els petits monogràfics que preparem des de l'escola

-Les tertúlies de pares i mares, per poder tractar aquells temes que més us interessen

-Les xerrades sobre diferents temes educatius realitzades per especialistes


El període d'adaptació

El període d'adaptació és molt important pels infants, per les famílies i per les mestres, ja que tots els canvis que suposen la incorporació a l'escola (nous companys, nous espais, ritmes...) poden provocar un cert neguit i una mica d'angoixa.

Per tant, a la nostra escola li donem molta importància al període d'adaptació per:

-Introduir a l'infant poc a poc en el seu nou entorn, disminuint l'angoixa que suposa la separació de la seva família.

-Permetre la coneixença individualitzada entre infant, mestres i famílies.

Recordeu que no tots els infants són iguals i, per tant, no tots viuen aquesta experiència de la mateixa manera. Entre tots hem de respectar el ritme d'adaptació individual de cadascú.

Us demanem que respecteu les consignes que us donarem des de l'escola, ja que això ajudarà a l'organització del centre i, sobretot, facilitarà l'adaptació del vostre fill o filla. Ens referim als horaris d'entrada, de sortida, puntualitat, comunicació,...

A la primera reunió de pares us explicarem com es portarà a terme el període d'adaptació del vostre infant.


La distribució dels grups

La nostra escola bressol està formada per quatre grups:

-Un grup de nadons (de 4 mesos a 1 any) 8 infants - 1 mestra

-Un grup de caminants (de 1 a 2 anys) 13 infants - 1 mestra

-Un grup de maternals (de 2 a 3 anys) 20 infants - 2 mestres

-Un grup de maternals ( de 2 a 3 anys) 20 infants - 2 mestres

Els grup de nadons i caminants, a part de la mestra fixa a l'aula comparteixen una altre entre les dos classes.

Una mestra que atén als infants amb necessitats educatives especials.

Altres centres amb els que tenim relació

-L'ESPAI FAMILIAR, L'ESPAI DE RESPIR I L'ESPAI DE JOC

Dóna suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys no escolaritzats, però a diferencia de l'escola bressol és necessària la presència de la família. Realitzem activitats conjuntes ( xerrades, sortides, festes...)

-CENTRE D'ATENCIÓ PRIMARIA (de la zona)

Mantenim relació amb el CAP de Santa Eulàlia, unifiquem criteris d'atenció i salut dels infants. També fem xerrades conjuntament per parlar d'aquells temes que ens preocupen sobre la salut dels nens.

-NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet manté relació amb l'escola per tal d'oferir-vos diferents cursos o activitats per ampliar el coneixement de la llengua i costums catalanes.

-BAULA

El CDIAP ( Centre pel Desenvolupament Infantil d'Atenció Precoç) de la Generalitat de Catalunya. Baula; proporciona a l'escola un servei d'assessorament per complimentar i millorar l'atenció dels infants en els diferents aspectes del seu desenvolupament ( motriu, intel·lectual, aprenentatge, relació, ...)


Calendari escolar

L'escola romandrà oberta de setembre a juliol. Les dades concretes d'inici i cloenda de curs es determinaran en cada curs escolar.
Cada any es concretaran les jornades festives, que s'acordaran anualment amb l'ajuntament.
Al començament del curs escolar es lliurarà a cada família el calendari anual del centre.

Horari escolar

El nostre horari és:

-De 7.45 h a 8.45 h. Servei d'Acollida. (opcional)

-De 9.00 h a 9.30 h. Entrada, cada familiar acompanyarà a l'infant a la classe

-De 12.00 h a 12.15 h. Sortida dels nens o nenes que marxen a dinar a casa

-De 12.00 h a 13.00 h. Dinar

-De 13.00 h a 15.00 h. Migdiada

-De 15.00 h a 15.15 h. Entrada- sortida

-De 16.30 h a 17.00 h. Sortida

-De 17.00 h a 18.00 h. Servei d'acollida. (opcional)

Entrades i sortides

Per tal d'afavorir una bona organització i funcionament de l'escola, s'han de respectar els horaris d'entrada i de sortida. En casos excepcionals (visita a metges, ...) en que el nen o nena hagi d'entrar més tard a l'escola s'informarà prèviament a les mestres o a la direcció del centre. No es permetrà l'accés al centre, fora dels horaris marcats, sense avís previ o causa justificada.

El centre exposarà en un lloc visible l'horari màxim de recollida dels alumnes i determinarà la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fitxat per a la recollida, ja que en cap cas l'alumne/a no es pot deixar sol/a.

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l'alumnat un cop acabat l'horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l'alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l'alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local i acordarà amb ells la formula per lliurar-lo a la seva custòdia.

La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què comporten una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, es tractarà de manera similar als supòsits d'absentisme. En darrer terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació quedarà una còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció.

A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del centre n'informarà a la direcció dels serveis territorials corresponents.

Si la persona que recull a l'infant no és l'habitual, han d'estar autoritzats pels pares o tutors legals (heu d'anotar el DNI i signar l'autorització corresponent) i avisar a la mestra. En cap cas s'entregarà el nen o nena a qualsevol persona que no puguem identificar.

En cap cas s'entregaran als infants a persones que no siguin majors d'edats.

Assistència

La família ha de notificar a l'escola quan un infant no pot assistir. Si no es justifica la falta d'assistència del nen o nena durant més de vint dies, es procedirà a donar de forma immediata la seva baixa.
Les baixes al llarg del curs escolar s'han de comunicar a la direcció del centre.

Quotes

-Les quotes de l'escola bressol estan fixades per l'Ordenança reguladora de preus públics de la EBM que publica de forma anual l'Ajuntament.

-El curs consta de 10 mensualitats que van del mes de setembre al mes de juny (el mes de juliol s'inclou en el quota de cada mes).

-Les quotes es pagaran per mesos avançats i mitjançant domiciliació bancària i es faran efectives de l'1 al 5 de cada mes. Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa a ell imputable, el centre el requerirà fefaentment per tal que la compleixi en el termini màxim de 10 dies naturals, durant el qual l'usuari podrà al·legar causa justa per al seu incompliment.

-Si l'usuari no respon al primer requeriment, el concessionari ho comunicarà a l'Ajuntament al temps que li enviarà a l'usuari un segon requeriment amb el mateix termini per complir o al·legar justa causa. Si no es produeix el pagament, el centre podrà sol·licitar de l'Ajuntament, a través de la Comissió Mixta, la corresponent autorització per donar de baixa l'infant escolaritzat. Tot sens perjudici que el centre pugui perseguir el cobrament del deute pels mitjans admesos en dret.

-Tanmateix es cobraran les despeses bancàries que ocasioni la tornada de rebuts.

-En cas de malaltia de l'infant o altres circumstàncies que no possibiliti l'assistència de l'infant a l'escola, s'haurà d'abonar de igual forma la quota mensual.

-Si un infant es dona de baixa s'ha d'abonar la mensualitat del mes corresponent. És deixa de pagar el mes següent després de donar-se de baixa.


Renovació i renúncia de matrícula


La renovació de la matrícula es realitzarà a final de cada curs. Per procedir a la renovació, s'ha d'estar al corrent de tots els pagaments corresponents a les quotes.
Les baixes durant el curs escolar s'hauran de comunicar a la direcció del centre i formalitzar-ho a través d'un imprès degudament signat.

Orientacions sanitàries
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d'aportar un escrit on es demani i s'autoritza al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
El centre mantindrà en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits d'autorització i preveurà qui ha d'administrar el medicament i, en absència d'aquesta persona, a qui correspon de fer-ho.
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què no poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat pel personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d'assistència primària més proper.

És convenient que no assisteixi a l'escola cap infant que es trobi malalt. En primer lloc, perquè un infant amb aquestes condicions necessita un ambient tranquil i una atenció més especifica i, en segon lloc, per perill de contagi que suposa per la resta d'infants.

Per aquests motius, quan un infant es posi malalt a l'escola, les mestres trucaran a la seva família perquè el vingui a recollir tan aviat com sigui possible.

Considerem que les mestres no són les professionals més adients per administrat medicaments i, per tant, us demanem que, en la mesura de lo possible, administreu els medicaments dels vostres fills de forma que no coincideixi la seva toma en horari escolar. Si per alguna raó s'ha d'administrar el medicament dintre del nostre horari, tal i com especifica la normativa establerta per la Conselleria de Sanitat, és necessària l'autorització signada dels pares i la recepta mèdica on s'especificarà la data d'expedició, la dosis i la durada del tractament.

Els pares seran els responsables de deixar el medicament a la mestra i recollir-ho a la hora de la sortida.

A l'escola no es donaran antitèrmics. Només en casos excepcionals de pujades sobtades de febre (a partir de 39) es podran administrar. En tot cas, la família ha de venir a recollir a l'infant.

No es permetrà l'assistència d'infants que tinguin:

-Febre (temperatura superior a 37,5º). Els nens i nenes no poden venir a l'escola si han tingut febre en les últimes 24h.

-Brutícia o si manifesten manca d'higiene

-Processos diarreics greus (diarrea líquida o amb sang)

-Estomatitis (infeccions i aftes a la boca)

-Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta un informe mèdic que indiqui que no són contagioses)

-Conjuntivitis infecciosa sense tractament

-Parasitosi intestinal ( Cucs, làmbies) sense tractament

-Pediculosi (polls)

En cas d'urgència o malaltia important s'avisarà a la família immediatament, i si cal se'l traslladarà amb el vostre consentiment al CAP d'Amadeu Torner o s'avisarà a una ambulància.


Menjar

Per raons higienico -sanitàries, les famílies no poden portar aliments de casa a l'escola, ja que suposaria l'entrada al centre de menjar sense un control sanitari garantit.

Si per algun motiu, de manera puntual, el o la pediatra considera que a l'infant li convé una dieta especial, l'ha de prescriure per escrit incloent-t'hi la durada. Cal comunicar-ho a la mestra abans de les 9:30h.

En cas d'infants amb algun tipus d'intolerància alimentària, es demanarà un informe mèdic que ho justifiqui i el tipus de dieta a realitzar.

Els infants que arribin a partir de les 9 h del matí hauran de venir esmorzats de casa.


Roba

Totes les peces de roba dels infants han d'anar marcades amb el seu nom i cognom (i amb una veta, si és una peça que s'ha de penjar), i han de ser còmodes per a l'infant.

Per tal de facilitar al màxim l'adquisició de l'autonomia s'aconsella roba amb gomes a la cintura, amb uns gèneres de confecció no massa acrílics i poc rígids, és a dir, el màxim de flexibles, transpirables i còmodes (possibles xandalls); s'evitarà no podran portar els pantalons amb peto, els tirants, els cinturons, els botons (sobretot a les mànigues de les camises dificulten que l'infant es pugui arromangar tot sol), les sabates i bambes amb cordons, precisament per no afavorir aquest procés.

No s'obliga a fer ús de cap roba d'uniforme. Les educadores poden fer les recomanacions que creguin més adients per facilitar, tant als infants com als educadors, les activitats quotidianes.

Per tal d'evitar riscos i perills als propis infants no poden portar collarets, arracades llargues, polseres, clips, gomes petites, cintes llargues als xumets, pitets de corda,..., ni en general, tots aquells accessoris que l'escola cregui que poden ser perjudicials.

Activitats fora del centre

Al llarg del curs, i dintre de la programació pedagògica del centre, es realitzaran diferents sortides fora de l'escola. Aquestes sortides són voluntàries i el seu pagament s'efectua de forma extra a la quota d'escolarització.

Les famílies hauran d'autoritzar la sortida dels infants del centre.

En el cas que la família no consideri oportú que el seu fill /a participi d'aquesta activitat, haurà de quedar-se el nen a casa, ja que tant les mestres com els companys del nen/a no estaran al centre.


Cotxets

Les famílies que portin el seu cotxet a l'escola, s'ha de comprometre a deixar-ho correctament guardat per tal de mantenir un bon ordre de la sala destinada.

L'escola no es fa responsable de cap cotxet ni del material que es deixi en el mateix.


Drets i deures de les famílies usuàries

Són obligacions de les famílies usuàries del servei:

-Respectar totes les normes de l'Escola Bressol Municipal: l'horari, el calendari, la sortida de l'escola, l'assistència, el menjar, la roba, les activitats a fora del centre, les orientacions sanitàries, el pagament de quotes i la renovació de matrícula, etc.

-Respectar les indicacions que rebin del personal de l'escola, en especial en relació amb el seu funcionament i el comportament vers la resta dels usuaris i dels professionals que atenen el servei, tenint en compte que per la mateixa naturalesa del servei, els usuaris finals són els infants menors d'edat.

-Tenir cura de les instal·lacions i el material pedagògic del centre.

Són drets de les famílies usuàries del servei:

-Rebre correctament i de forma continuada el servei.

-Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.

-Comptar amb l'atenció de professionals preparats per prestar el servei.

-Rebre la informació necessària sobre totes aquelles qüestions que afectin el funcionament del servei.

L'incompliment de les obligacions per part dels representants dels usuaris:

L'Ajuntament de L'Hospitalet adoptarà les mesures sancionadores pertinents en cada cas d'incompliment de les obligacions dels usuaris.


NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Els materials gràfics i els enregistraments
Durant el curs es realitzen treballs de recerca i informació sobre les activitats dels infants a l'escola, que inclouen la producció de material propi, i que sovint s'utilitza en publicacions diverses de tipus pedagògic. Cal que les famílies autoritzin expressament, si volen, el seu consentiment per a la difusió dels materials en què aparegui la imatge del seu fill/a.

Som l'Ampa!!
Hola a tots i totes!!!!

Benvinguts a la nostre pàgina web. Aquí trobareu molta informació: informació sobre el funcionament de l'escola, articles d'interès pels pares i mares, un espai per volsatres i les vostres consultes i, com no informació sobre la vostre associació, les seves activitats i com podeu participar de forma activa en la vida de l'escola.

ANIMEU-VOS!!!!