Calendari

dimecres, 27 d’octubre del 2010

Fotos de l'escola

L'escola: El model educatiu

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

"LA CASA DELS ARBRES"

EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA

El Centre Integral?

L'Escola Bressol Municipal la Casa dels Arbres forma part del Centre Municipal d'Atenció Integral a la Petita Infància 0-3 anys i té com a objectiu fonamental atendre les necessitats educatives dels infants d'aquesta edat, i facilita el desenvolupament de les seves capacitats i valors des d'una perspectiva global i integradora, i amb coherència amb les seves particularitats familiars i socials.

Què es l'escola bressol?

L'escola bressol acull a nens i nenes de 0 als 3 anys i pertany al primer cicle de l'etapa de l'Educació Infantil.

Les finalitats de l'escola bressol són:

" Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels infants.

" Potenciar la creativitat, l'interès i la curiositat per la descoberta.

" Garantir la seguretat dels infants i cobrir les seves necessitats fisiològiques.

" Transmetre amb l'activitat diària uns hàbits que els faciliti l'adquisició de nous aprenentatges i afavoreixi l'adquisició d'autonomia i seguretat, potenciant el desenvolupament i progrés personal.

Què oferim?
Volem oferir als nens i les nenes una escola on es sentin feliços, segurs i estimats per poder créixer.

-Un context social ampli. Els infants poden conèixer les habilitats i les normes socials necessàries per la vida en grup, amb l'acompanyament de les educadores. El sentiment de pertinença al grup dóna identitat, seguretat i satisfacció.

-Un ambient estable, amb normes clares i constants que ajuden a l'infant a estructurar el temps i preveure les situacions. Les rutines establertes al llarg del dia, donen seguretat i confiança a un mateix.

L'exploració i la manipulació de diversos materials plàstics i naturals possibilitant:

-Desenvolupar els sentits.

-Identificar l'efecte de les seves accions, repetir-la i canviar-la, fins a treure conclusions.

-Potenciar la creativitat i la imaginació.

-Utilitzar els materials com a mitjà d'expressió.

Desenvolupar els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical i matemàtic. Oferint als infants activitats que el dret i la possibilitat d'expressar-se a través de diferents activitats proposades.

Descobrir i conèixer l'entorn on està situada l'escola i se sentin així part activa de la vida al barri.

Com ho fem?

Entenem el joc com a eina d'aprenentatge i com una activitat fonamental en la vida de l'infant.

Un joc que s'inicia amb la descoberta i l'exploració del medi i diferents materials que es desenvolupa en un joc de descoberta de l'entorn , per finalment consolidar-se com una eina de simbolització.

Es conforma com una eina bàsica i fonamental per la construcció de la pròpia personalitat dels infants; possibilitant , en tot moment que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La figura de les educadores és, en tot moment, la de facilitadora, organitzadora i acompanyant en el procés d'aprenentatge.

A l'escola donem molta importància a les festes pròpies de la cultura catalana, i per tant celebrem:

-La Castanyada

-Santa Cecília

-Nadal

-Carnaval

-Sant Jordi

-La Festa de fi de curs

-Els aniversaris dels nens i les nenes.

I també:

-Sortides pels voltants de l'escola

-Excursions externes


La llengua de l'escola

La llengua d'aprenentatge i de comunicació a la nostra escola és el català, tal com ho prescriu la llei d'ensenyament actual. La documentació que lliurem també és en català. En circumstàncies concretes en que l'infant o la seva família no disposin de competències lingüístiques suficients com per entendre el català, s'utilitzaran puntualment altres llengües.

El temps dels àpats

Els moments dels àpats ( esmorzar, dinar i berenar) són també activitats importants d'aprenentatge. A més de satisfer la necessitat orgànica d'ingerir aliments, els infants aprenen:

-Totes les habilitats motrius necessàries per arribar a ser autònoms ( agafar la cullera, punxar amb la forquilla, mastegar, seure correctament , posar-se i treure's el pitet, rentar-se les mans, agafar el got per beure aigua...).

-A tastar i acceptar diferents aliments amb diverses sensacions gustatives, tàctils, olfactives i visuals.

-Els vincles afectius que s'estableixen amb l'adult i amb la resta d'infants.

-Les actituds i les normes socials necessàries per compartir aquests moments.

Les estones dels àpats es donen en un ambient tranquil i agradable, amb unes pautes estables i clares que ajuden a l'infant a desenvolupar un bon aprenentatge.

El menú s'elabora a l'escola tenint en compte:

-Les diferents etapes de l'alimentació del nen o la nena (només verdures, introducció de la fruita, llegums, ou, peix, triturat, aixafat, sencer).

-Els diferents costums religiosos de les famílies.

-Qualsevol necessitat que presenti el nen o la nena: al·lèrgies, intoleràncies.

A començament de curs us donem el menú corresponent a l'edat del vostre fill o filla.


El temps del descans

A l'escola respectem l'horari de descans dels infants, per afavorir un bon desenvolupament físic i social. A l'estona de la migdiada procurem crear un espai tranquil i relaxat, per tal que tots els infants descansin durant aquest temps.

El temps de la higiene

Al llarg del dia es donen moltes situacions per assolir els hàbits d'higiene personal
(rentar-se les mans i la cara, sonar-se, el canvi de bolquers, el control d'esfínters...), situacions que alhora li permeten establir uns vincles de confiança i seguretat amb l'adult de referència.

Aquestes situacions permeten aconseguir diferents objectius:

-Fomentar i potenciar l'autonomia de l'infant

-Progressar en el coneixement del propi cos, identificant les diferents necessitats fisiològiques

-Valorar el fet d'estar net

-Arribar a un bon concepte d'un mateix i potenciar l'autoestima

-Entendre les pautes de l'adult


La relació amb les famílies

Per oferir un servei educatiu de qualitat és important establir i mantenir una bona relació entre les famílies i l'escola bressol; basada en el coneixement mutu, la confiança, la comunicació i el respecte. Treballem per un projecte comú: l'educació dels vostres infants.

Aquesta relació es durà a terme mitjançant diferents eines:

-El contacte diari en les entrades i sortides

-La llibreta que us donem a començament de curs

-Les entrevistes individuals al llarg del curs

-Els informes que realitza la mestre del vostre infant

-Tallers, festes i excursions

-Les reunions per grup classe, en diferents moments del curs

-Les cartes informatives

-Els petits monogràfics que preparem des de l'escola

-Les tertúlies de pares i mares, per poder tractar aquells temes que més us interessen

-Les xerrades sobre diferents temes educatius realitzades per especialistes


El període d'adaptació

El període d'adaptació és molt important pels infants, per les famílies i per les mestres, ja que tots els canvis que suposen la incorporació a l'escola (nous companys, nous espais, ritmes...) poden provocar un cert neguit i una mica d'angoixa.

Per tant, a la nostra escola li donem molta importància al període d'adaptació per:

-Introduir a l'infant poc a poc en el seu nou entorn, disminuint l'angoixa que suposa la separació de la seva família.

-Permetre la coneixença individualitzada entre infant, mestres i famílies.

Recordeu que no tots els infants són iguals i, per tant, no tots viuen aquesta experiència de la mateixa manera. Entre tots hem de respectar el ritme d'adaptació individual de cadascú.

Us demanem que respecteu les consignes que us donarem des de l'escola, ja que això ajudarà a l'organització del centre i, sobretot, facilitarà l'adaptació del vostre fill o filla. Ens referim als horaris d'entrada, de sortida, puntualitat, comunicació,...

A la primera reunió de pares us explicarem com es portarà a terme el període d'adaptació del vostre infant.


La distribució dels grups

La nostra escola bressol està formada per quatre grups:

-Un grup de nadons (de 4 mesos a 1 any) 8 infants - 1 mestra

-Un grup de caminants (de 1 a 2 anys) 13 infants - 1 mestra

-Un grup de maternals (de 2 a 3 anys) 20 infants - 2 mestres

-Un grup de maternals ( de 2 a 3 anys) 20 infants - 2 mestres

Els grup de nadons i caminants, a part de la mestra fixa a l'aula comparteixen una altre entre les dos classes.

Una mestra que atén als infants amb necessitats educatives especials.

Altres centres amb els que tenim relació

-L'ESPAI FAMILIAR, L'ESPAI DE RESPIR I L'ESPAI DE JOC

Dóna suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys no escolaritzats, però a diferencia de l'escola bressol és necessària la presència de la família. Realitzem activitats conjuntes ( xerrades, sortides, festes...)

-CENTRE D'ATENCIÓ PRIMARIA (de la zona)

Mantenim relació amb el CAP de Santa Eulàlia, unifiquem criteris d'atenció i salut dels infants. També fem xerrades conjuntament per parlar d'aquells temes que ens preocupen sobre la salut dels nens.

-NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet manté relació amb l'escola per tal d'oferir-vos diferents cursos o activitats per ampliar el coneixement de la llengua i costums catalanes.

-BAULA

El CDIAP ( Centre pel Desenvolupament Infantil d'Atenció Precoç) de la Generalitat de Catalunya. Baula; proporciona a l'escola un servei d'assessorament per complimentar i millorar l'atenció dels infants en els diferents aspectes del seu desenvolupament ( motriu, intel·lectual, aprenentatge, relació, ...)


Calendari escolar

L'escola romandrà oberta de setembre a juliol. Les dades concretes d'inici i cloenda de curs es determinaran en cada curs escolar.
Cada any es concretaran les jornades festives, que s'acordaran anualment amb l'ajuntament.
Al començament del curs escolar es lliurarà a cada família el calendari anual del centre.

Horari escolar

El nostre horari és:

-De 7.45 h a 8.45 h. Servei d'Acollida. (opcional)

-De 9.00 h a 9.30 h. Entrada, cada familiar acompanyarà a l'infant a la classe

-De 12.00 h a 12.15 h. Sortida dels nens o nenes que marxen a dinar a casa

-De 12.00 h a 13.00 h. Dinar

-De 13.00 h a 15.00 h. Migdiada

-De 15.00 h a 15.15 h. Entrada- sortida

-De 16.30 h a 17.00 h. Sortida

-De 17.00 h a 18.00 h. Servei d'acollida. (opcional)

Entrades i sortides

Per tal d'afavorir una bona organització i funcionament de l'escola, s'han de respectar els horaris d'entrada i de sortida. En casos excepcionals (visita a metges, ...) en que el nen o nena hagi d'entrar més tard a l'escola s'informarà prèviament a les mestres o a la direcció del centre. No es permetrà l'accés al centre, fora dels horaris marcats, sense avís previ o causa justificada.

El centre exposarà en un lloc visible l'horari màxim de recollida dels alumnes i determinarà la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fitxat per a la recollida, ja que en cap cas l'alumne/a no es pot deixar sol/a.

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l'alumnat un cop acabat l'horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l'alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l'alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local i acordarà amb ells la formula per lliurar-lo a la seva custòdia.

La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què comporten una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, es tractarà de manera similar als supòsits d'absentisme. En darrer terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació quedarà una còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció.

A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del centre n'informarà a la direcció dels serveis territorials corresponents.

Si la persona que recull a l'infant no és l'habitual, han d'estar autoritzats pels pares o tutors legals (heu d'anotar el DNI i signar l'autorització corresponent) i avisar a la mestra. En cap cas s'entregarà el nen o nena a qualsevol persona que no puguem identificar.

En cap cas s'entregaran als infants a persones que no siguin majors d'edats.

Assistència

La família ha de notificar a l'escola quan un infant no pot assistir. Si no es justifica la falta d'assistència del nen o nena durant més de vint dies, es procedirà a donar de forma immediata la seva baixa.
Les baixes al llarg del curs escolar s'han de comunicar a la direcció del centre.

Quotes

-Les quotes de l'escola bressol estan fixades per l'Ordenança reguladora de preus públics de la EBM que publica de forma anual l'Ajuntament.

-El curs consta de 10 mensualitats que van del mes de setembre al mes de juny (el mes de juliol s'inclou en el quota de cada mes).

-Les quotes es pagaran per mesos avançats i mitjançant domiciliació bancària i es faran efectives de l'1 al 5 de cada mes. Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa a ell imputable, el centre el requerirà fefaentment per tal que la compleixi en el termini màxim de 10 dies naturals, durant el qual l'usuari podrà al·legar causa justa per al seu incompliment.

-Si l'usuari no respon al primer requeriment, el concessionari ho comunicarà a l'Ajuntament al temps que li enviarà a l'usuari un segon requeriment amb el mateix termini per complir o al·legar justa causa. Si no es produeix el pagament, el centre podrà sol·licitar de l'Ajuntament, a través de la Comissió Mixta, la corresponent autorització per donar de baixa l'infant escolaritzat. Tot sens perjudici que el centre pugui perseguir el cobrament del deute pels mitjans admesos en dret.

-Tanmateix es cobraran les despeses bancàries que ocasioni la tornada de rebuts.

-En cas de malaltia de l'infant o altres circumstàncies que no possibiliti l'assistència de l'infant a l'escola, s'haurà d'abonar de igual forma la quota mensual.

-Si un infant es dona de baixa s'ha d'abonar la mensualitat del mes corresponent. És deixa de pagar el mes següent després de donar-se de baixa.


Renovació i renúncia de matrícula


La renovació de la matrícula es realitzarà a final de cada curs. Per procedir a la renovació, s'ha d'estar al corrent de tots els pagaments corresponents a les quotes.
Les baixes durant el curs escolar s'hauran de comunicar a la direcció del centre i formalitzar-ho a través d'un imprès degudament signat.

Orientacions sanitàries
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d'aportar un escrit on es demani i s'autoritza al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
El centre mantindrà en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits d'autorització i preveurà qui ha d'administrar el medicament i, en absència d'aquesta persona, a qui correspon de fer-ho.
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què no poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat pel personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d'assistència primària més proper.

És convenient que no assisteixi a l'escola cap infant que es trobi malalt. En primer lloc, perquè un infant amb aquestes condicions necessita un ambient tranquil i una atenció més especifica i, en segon lloc, per perill de contagi que suposa per la resta d'infants.

Per aquests motius, quan un infant es posi malalt a l'escola, les mestres trucaran a la seva família perquè el vingui a recollir tan aviat com sigui possible.

Considerem que les mestres no són les professionals més adients per administrat medicaments i, per tant, us demanem que, en la mesura de lo possible, administreu els medicaments dels vostres fills de forma que no coincideixi la seva toma en horari escolar. Si per alguna raó s'ha d'administrar el medicament dintre del nostre horari, tal i com especifica la normativa establerta per la Conselleria de Sanitat, és necessària l'autorització signada dels pares i la recepta mèdica on s'especificarà la data d'expedició, la dosis i la durada del tractament.

Els pares seran els responsables de deixar el medicament a la mestra i recollir-ho a la hora de la sortida.

A l'escola no es donaran antitèrmics. Només en casos excepcionals de pujades sobtades de febre (a partir de 39) es podran administrar. En tot cas, la família ha de venir a recollir a l'infant.

No es permetrà l'assistència d'infants que tinguin:

-Febre (temperatura superior a 37,5º). Els nens i nenes no poden venir a l'escola si han tingut febre en les últimes 24h.

-Brutícia o si manifesten manca d'higiene

-Processos diarreics greus (diarrea líquida o amb sang)

-Estomatitis (infeccions i aftes a la boca)

-Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta un informe mèdic que indiqui que no són contagioses)

-Conjuntivitis infecciosa sense tractament

-Parasitosi intestinal ( Cucs, làmbies) sense tractament

-Pediculosi (polls)

En cas d'urgència o malaltia important s'avisarà a la família immediatament, i si cal se'l traslladarà amb el vostre consentiment al CAP d'Amadeu Torner o s'avisarà a una ambulància.


Menjar

Per raons higienico -sanitàries, les famílies no poden portar aliments de casa a l'escola, ja que suposaria l'entrada al centre de menjar sense un control sanitari garantit.

Si per algun motiu, de manera puntual, el o la pediatra considera que a l'infant li convé una dieta especial, l'ha de prescriure per escrit incloent-t'hi la durada. Cal comunicar-ho a la mestra abans de les 9:30h.

En cas d'infants amb algun tipus d'intolerància alimentària, es demanarà un informe mèdic que ho justifiqui i el tipus de dieta a realitzar.

Els infants que arribin a partir de les 9 h del matí hauran de venir esmorzats de casa.


Roba

Totes les peces de roba dels infants han d'anar marcades amb el seu nom i cognom (i amb una veta, si és una peça que s'ha de penjar), i han de ser còmodes per a l'infant.

Per tal de facilitar al màxim l'adquisició de l'autonomia s'aconsella roba amb gomes a la cintura, amb uns gèneres de confecció no massa acrílics i poc rígids, és a dir, el màxim de flexibles, transpirables i còmodes (possibles xandalls); s'evitarà no podran portar els pantalons amb peto, els tirants, els cinturons, els botons (sobretot a les mànigues de les camises dificulten que l'infant es pugui arromangar tot sol), les sabates i bambes amb cordons, precisament per no afavorir aquest procés.

No s'obliga a fer ús de cap roba d'uniforme. Les educadores poden fer les recomanacions que creguin més adients per facilitar, tant als infants com als educadors, les activitats quotidianes.

Per tal d'evitar riscos i perills als propis infants no poden portar collarets, arracades llargues, polseres, clips, gomes petites, cintes llargues als xumets, pitets de corda,..., ni en general, tots aquells accessoris que l'escola cregui que poden ser perjudicials.

Activitats fora del centre

Al llarg del curs, i dintre de la programació pedagògica del centre, es realitzaran diferents sortides fora de l'escola. Aquestes sortides són voluntàries i el seu pagament s'efectua de forma extra a la quota d'escolarització.

Les famílies hauran d'autoritzar la sortida dels infants del centre.

En el cas que la família no consideri oportú que el seu fill /a participi d'aquesta activitat, haurà de quedar-se el nen a casa, ja que tant les mestres com els companys del nen/a no estaran al centre.


Cotxets

Les famílies que portin el seu cotxet a l'escola, s'ha de comprometre a deixar-ho correctament guardat per tal de mantenir un bon ordre de la sala destinada.

L'escola no es fa responsable de cap cotxet ni del material que es deixi en el mateix.


Drets i deures de les famílies usuàries

Són obligacions de les famílies usuàries del servei:

-Respectar totes les normes de l'Escola Bressol Municipal: l'horari, el calendari, la sortida de l'escola, l'assistència, el menjar, la roba, les activitats a fora del centre, les orientacions sanitàries, el pagament de quotes i la renovació de matrícula, etc.

-Respectar les indicacions que rebin del personal de l'escola, en especial en relació amb el seu funcionament i el comportament vers la resta dels usuaris i dels professionals que atenen el servei, tenint en compte que per la mateixa naturalesa del servei, els usuaris finals són els infants menors d'edat.

-Tenir cura de les instal·lacions i el material pedagògic del centre.

Són drets de les famílies usuàries del servei:

-Rebre correctament i de forma continuada el servei.

-Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.

-Comptar amb l'atenció de professionals preparats per prestar el servei.

-Rebre la informació necessària sobre totes aquelles qüestions que afectin el funcionament del servei.

L'incompliment de les obligacions per part dels representants dels usuaris:

L'Ajuntament de L'Hospitalet adoptarà les mesures sancionadores pertinents en cada cas d'incompliment de les obligacions dels usuaris.


NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Els materials gràfics i els enregistraments
Durant el curs es realitzen treballs de recerca i informació sobre les activitats dels infants a l'escola, que inclouen la producció de material propi, i que sovint s'utilitza en publicacions diverses de tipus pedagògic. Cal que les famílies autoritzin expressament, si volen, el seu consentiment per a la difusió dels materials en què aparegui la imatge del seu fill/a.

Som l'Ampa!!
Hola a tots i totes!!!!

Benvinguts a la nostre pàgina web. Aquí trobareu molta informació: informació sobre el funcionament de l'escola, articles d'interès pels pares i mares, un espai per volsatres i les vostres consultes i, com no informació sobre la vostre associació, les seves activitats i com podeu participar de forma activa en la vida de l'escola.

ANIMEU-VOS!!!!